جوایز

آنتی ویروس پادویش - نسخه امنیت پیشرفته

جوایز

دریافت گواهینامه بهترین نماینده شرکت کسپرسکی در سال 2010 از شرکت کامگارد

 

 

دریافت تندیس بهترین نماینده ی سال از شرکت آواژنگ سیستم در سال 2011

 

 

دریافت تندیس Emerging Partner of Year  در سال 2012 از شرکت تجارت امن

 

دریافت تندیسBest Project of Year   در سال 2013  از شرکت COMGUARD

بابت پروژه شرکت مخابرات استان اصفهان

 

دریافت گواهینامه بهترین نماینده شرکت کسپرسکی در سال 2014 از شرکت Golden Systems

 

دریافت تندیس پرفروش ترین نماینده شرکت کسپرسکی در سال 2015 از شرکت Golden Systems